ДЕЙКТИЧНО-АНАФОРИЧНА ФУНКЦІЯ ГРАМЕМИ НЕ-УЧАСНИКА КОМУНІКАЦІЇ В ПОЛЬСЬКІЙ МОВІ

Оксана Корпало

Анотація


У статті проаналізовано специфіку третьої особи як компонента семантико-синтаксичної категорії особи та особливості її репрезентації в польській мові у зіставному аспекті. З’ясовано, що характерним для семантики грамеми не-учасника комунікації є наявність граматичного відношення – прямого чи прихованого – до виконавця дії. Виокремлено означене предметно-особове, неозначено-особове та узагальнено-особове вживання дієслівних форм 3-ої особи.

 


Ключові слова


категорія синтаксичної особи; граматика; семантика; суб’єкт; третя особа; дейксис.

Повний текст:

PDF

Посилання


Benvenist E. Obshchaia linhvistika / Emil Benvenist. – 4-e izd. – M. : Knizhnyi dom «Librokom», 2010. – 448 s.

Vykhovanets I. Teoretychna morfolohiia ukrainskoi movy : Akademichna hramatyka ukrainskoi movy / Ivan Vykhovanets, Kateryna Horodenska; za red. I.Vykhovantsia. – K. : Univ.vyd-vo «Pulsary», 2004. – 400 s.

Zahnitko A.P. Teoretychna hramatyka ukrainskoi movy : Morfolohiia / A.P.Zahnitko. – Donetsk : DonDU, 1996. – 437 s.

Mirchenko M.V. Struktura syntaksychnykh katehorii / M.V.Mirchenko. – Vyd. 2-he, pererobl. – Lutsk : RVV «Vezha», 2004. – 393 s.

Pliushch M.Ia. Hramatyka ukrainskoi movy. Morfemika. Slovotvir. Morfolohiia : pidruchnyk. – K. : Vydavnychyi Dim «Slovo», 2010. – 328 s.

Reformatskyi A.A. O sopostavytelnom metode / A.A.Reformatskyi // Linhvistika i poetika. – M., 1987. – S. 40–52.

Suchasna ukrainska literaturna mova. Stylistyka / za red. I.K. Bilodida. – K. : Naukova dumka, 1973. – 588 s.

Teoriia funktsyonalnoi hrammatiki. Personalnost. Zalohovost / A.V.Bondarko, T.V.Bulyhina, N.B.Bakhtin i dr.; otv. red. A.V.Bondarko. – SPb : Nauka, 1991. – 670 s.

Jodlowski S. Ogolnojezykoznawcza charakterystyka zaimka / Stanisław Jodlowski. – Wrocław -Warszawa -Kraków -Gdańsk : WPAN, 1973. – 156 s.

Laziński M. O panach i paniach. Polskie rzeczowniki tytularne i ich asymetria rodzajowo-płciowa / Marek Lazinski. – Varszava, 2006. – 360 s.

Lysakowski T. Vplyvove osoby. Gramatyka i perswazja/ Tomasz Lysakowski. – Varszava: Akademica, 2005. – 133 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Бенвенист Э. Общая лингвистика / Эмиль Бенвенист. – 4-е изд. – М. : Книжный дом «Либроком», 2010. – 448 с.

2. Вихованець І. Теоретична морфологія української мови : Академічна граматика української мови / Іван Вихованець, Катерина Городенська; за ред. І.Вихованця. – К. : Унів. вид-во «Пульсари», 2004. – 400 с.

3. Загнітко А.П. Теоретична граматика української мови : Морфологія / А.П.Загнітко. – Донецьк : ДонДУ, 1996. – 437 с.

4. Мірченко М.В. Структура синтаксичних категорій / М.В.Мірченко. – Вид. 2-ге, переробл. – Луцьк : РВВ «Вежа», 2004. – 393 с.

5. Плющ М.Я. Граматика української мови. Морфеміка. Словотвір. Морфологія: підручник. – К. : Видавничий Дім «Слово», 2010. – 328 с.

6. Реформатский А.А. О сопоставительном методе / А.А.Реформатский // Лингвистика и поэтика. – М., 1987. – С.40–52.

7. Сучасна українська літературна мова. Стилістика / за ред. І.К. Білодіда. – К. : Наукова думка, 1973. – 588 с.

8. Теория функциональной грамматики. Персональность. Залоговость / А.В.Бондарко, Т.В.Булыгина, Н.Б.Бахтин и др.; отв. ред. А.В.Бондарко. – СПб : Наука, 1991. – 670 с.

9. Jodłowski S. Ogólnojęzykoznawcza charakterystyka zaimka / Stanisław Jodłowski. – Wrocław -Warszawa -Kraków -Gdańsk : WPAN, 1973. – 156 s.

10. Łaziński M. O panach i paniach. Polskie rzeczowniki tytularne i ich asymetria rodzajowo-płciowa / Marek Łaziński. – Warszawa, 2006. – 360 s.

11. Łysakowski T. Wpływowe osoby. Gramatyka i perswazja/ Tomasz Łysakowski. – Warszawa: Akademica, 2005. – 133 s.

DOI: https://doi.org/10.24919/2411-4758.2015.101849

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2411-4758 (Print)  ISSN 2518-1602 (Online)