Подання

Надсилання статей

Вже маєте Ім'я користувача/Пароль для видання Рідне слово в етнокультурному вимірі?
Увійдіть на сайт

Потрібні Ім'я користувача/Пароль?
Зареєструйтеся

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх подань необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

 

Керівництва для авторів

Список використаної літератури оформляти за вимогами державного стандарту.

Список використаної літератури транслітерувати (References).

Для транслітерації українського тексту використовувати сайт Онлайн транслітерації http://ukrlit.org/index.php; для транслітерації російського тексту – http://shub123.ucoz.ru/Sistema_transliterazii.html.

ВЗІРЕЦЬ ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ

 

 

УДК 371(73)(093)+37.01(73)

 

Анна ОГАР,

кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри філологічних дисциплін та методики їх викладання у початковій школі,

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

(Україна, Дрогобич) annaogar@ukr.net

orcid.org/ 0000-0002-4917-8008

 

ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ ЗЕМЛЯ У ПОЕТИЧНОМУ ДИСКУРСІ

ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ

 

У статті проаналізовано втілення концепту земля в поетичних текстах другої половини ХХ ст. З’ясовано, що смислове наповнення цього концепту охоплює одинадцять пар опозицій (батьківщина – чужина, рай – пекло, сакральність – профанність, дарувальниця – забирателька, краса – потворність, молодість – старість тощо), які ілюструють його суперечливу природу й неоднозначне потрактування. Окрім цього, виявлені ознаки концепту розподілено поміж ядром і периферією на основі критерію частоти вербалізації.

Ключові слова: концепт; вербалізатор; дискурс; концептуальна структура; концептуальна ознака.

Літ. 15.

 

Анна ОГАР,

кандидат филологических наук, старший преподаватель кафедры филологических дисциплин и методики их преподавания в начальной школе,  Дрогобычский государственный педагогический университет имени Ивана Франко

(Украина, Дрогобыч) annaogar@ukr.net

 

Вербализации концепта ЗЕМЛЯ В поэтическом дискурсе ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА

 

В статье проанализированы языковое воплощение концепта земля в поэтических текстах второй половины ХХ века. Выяснено, что смысловое наполнение этого концепта охватывает одиннадцать пар оппозиций (родина – чужбина, рай – ад, сакральность – профанность, красота – уродство  и др.), иллюстрирующие противоречивую его природу и неоднозначную трактовку. Кроме этого, приведенные признаки концепта распределены между ядром и периферией на основе показателя частоты вербализации.

Ключевые слова: концепт; вербализатор; дискурс; концептуальная структура; концептуальная признак.

Лит. 15.

 

ТЕКСТ СТАТТІ

Постановка проблеми.

Аналіз досліджень.

Мета статті.

Виклад основного матеріалу.

Висновки та перспективи подальшого дослідження.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

 1. Желєзняк О. Концептуалізація архетипу земля в поетичній картині світу українців / Олена Желєзняк [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://194.44.242.244/Portal/soc_gum/Nz/89_1/statti/94.pdf
 2. Кононенко В. І. Символи української мови / В. І. Кононенко. – 2-ге вид., доповн. і перероб. – К. ; Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпат. нац. ун-ту ім. В. Стефаника, 2013. – 440 с.
 3. Лобур Н. Культ землі в українській мові / Лобур Надія // Дивослово. – 1996. – №3. – С.22-23.
 4. Огар А. О.  Вербалізація концептів земля і небо в українському поетичному дискурсі другої половини 20 ст. : дис. … кандидата філологічних наук : 10.02.01 / Огар Анна Осипівна. – Дрогобич, 2014. – 215 с.
 5. Огар А. О. Вербалізація концептів земля і небо в українському поетичному дискурсі другої половини 20 ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук. : спец. 10.02.01 «Українська мова» / А. О. Огар. – Івано-Франківськ, 2014. – 20 с.
 6. Огар А. Концептосфера небо у національному концептопросторі (з опорою на поезію Ліни Костенко) / Анна Огар // Рідне слово в етнокультурному вимірі. Матеріали Другої Міжнародної науково-практичної конференції / Упор. М. Федурко, В. Котович, Г. Філь. – Дрогобич : Посвіт, 2009. – С. 295 – 299.
 7. Українська душа / Відп. ред. В. Храмова. – К. : Фенікс, 1992. – 128 с.

 

REFERENCES

 

 1. Zheliezniak, O. (2014). Kontseptualizatsiia arkhetypu zemlia v poetychnij kartyni svitu ukraintsiv [Conceptualization archetype land Ukrainian poetic picture of the world] Retrieved from http://194.44.242.244/Portal/soc_gum/Nz/89_1/statti/94.pdf [in Ukrainian]
 2. Kononenko, V. I.  (2013). Symvoly ukrainskoi movy [Characters Ukrainian language]. Kyiv ; Ivano-Frankivsk: Vyd-vo Prykarpat. nats. un-tu im. V. Stefanyka. [in Ukrainian]
 3. Ohar, A. O. (2014). Verbalizatsiia kontseptiv zemlia i nebo v ukrainskomu poetychnomu dyskursi druhoi polovyny 20 st. [Verbalization concepts of heaven and earth in Ukrainian poetic discourse second half of the 20th century]. Candidate’s (чи Doctor’s) thesis. Drohobych: Ivan Franko Drohobych State Pedagogical University. [in Ukrainian]
 4. Ohar, A. O. (2014). Verbalizatsiia kontseptiv zemlia i nebo v ukrainskomu poetychnomu dyskursi druhoi polovyny 20 st. [Verbalization concepts of heaven and earth in Ukrainian poetic discourse second half of the 20th century]. Extended abstract of candidate’s (чи Doctor’s) thesis. Ivano-Frankivsk:  SHEE «Vasyl Stefanyk Precarpathian National University»[in Ukrainian]
 5. Ohar, A. (2009). Kontseptosfera nebo u natsionalnomu kontseptoprostori (z oporoiu na poeziiu Liny Kostenko) [Conceptual sky in national kontseptoprostori (based on her poems)], «Ridne slovo v etnokulturnomu vymiri». Materialy Druhoi Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii – «Native word in ethnocultural terms». Materials Second International Scientific Conference. (рр. 295 - 299). Drohobych: Posvit. [in Ukrainian]
 6. Hramova, V. (Eds.). (1992). Ukrainska dusha [Ukrainian soul]. Kyiv: Fenix. [in Ukrainian]
 7. Lobur, N. (1996). Kult zemli v ukrainskij movi [The cult of the earth in Ukrainian]. Dyvoslovo (транслітерація) – Dyvoslovo (переклад), 3,  22-23. [in Ukrainian]

 

ABSTRACT

 

Anna OНAR,

Ph.D. in  Philology, senior lecturer, Department of philological sciences and techniques of teaching in elementary school,

Ivan Franko Drohobych State Pedagogical University

(Ukraine, Drohobych) annaogar@ukr.net

 

Verbalization of the concept land in poetic discourse

SECOND HALF OF XX CENTURY

 

Purpose of the article - to identify lexemes that show the concept land in poetry of the second half of the twentieth century.

The article analyzes the concept land. It was found that the semantic content of this concept covers eleven pairs of oppositions (birthplace – foreign land, a paradise – hell, sacred – profan, grantor – taker, fertility – infertility, beauty – ugliness, certainty – uncertainty, hardness – softness, youth – old age, depth – shallowness, heaviness – lightness), illustrating the contradictory nature of the mental formation, indefinite and correctly interpreting his vision. In addition, the concept features are distributed between the core and periphery index based on frequency of verbalization. It was found out that all meanings of the main verbalizator (1) the Earth, 2) ground, 3) soil, 4) land, 5) country, 6) land opposite sea) used in poetry, but most of all 1. the Earth, 2. the ground, 3. the land (native). Also, the word «land» had meaning «big value», «sacred substance», «it, that give strength, fortitude», «grave». There were a lot of phraseological units that explained land as the last refuge, grave, that’s why land named holy. The ground gave life, that’s why it called black, generous, greasy and meager soil, salt, infertile, fruitless.

So poetry brings to concept some accents, ignoring signs of meaning and emphasizes the symbolic.

Prospects for further research - to analyze the verbalization of this concept in poetry of other historical periods.

Key words: concept; verbalizator; discourse; conceptual framework; conceptual features.

 

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

 1. Стаття українською, російською або англійською мовами, раніше ніде не публікована та не передана для публікації в інші видання.
 2. Обсяг статті від 10 сторінок (редактор Mikrosoft Word 95 і наступні версії, шрифт Times New Roman 14, інтервал 1,5, усі береги – 20 мм, абзац – 10 мм).
 3. У тексті  не використовувати переноси; вживати парні лапки («»); розрізняти символи дефісу (-) і тире (–); ініціали відділяти від прізвищ нерозривним пробілом (комбінація клавіш Ctrl+Shift+Пробіл).
 4. Вказати індекс УДК, ORCID, ім’я та прізвище, вчене звання, ступінь, назву місця роботи або навчання, електронну адресу автора
 5. Українською, російською й англійською мовами вказувати назву статті (усі літери – великі), анотації  (400–500 знаків кожна), ключові слова (5–7 слів). Окремо подавати резюме англійською мовою, що  міститть скорочений зміст статті, мету, завдання, висновки та перспективи подальшого дослідження (2000–2500 знаків).
 6. Стаття має складатися з таких структурних елементів: постановка проблеми; аналіз досліджень; мета; виклад основного матеріалу;  висновки та перспективи подальшого дослідження, які в тексті треба виділити напівжирним шрифтом.
 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.